• +90 458 211 11 73

Kapsam

İnsan sermayesi, dijital teknolojilerin işletmeler tarafından entegrasyonu ve dijital kamu hizmetleri alanlarında Avrupa Birliği üye devletlerinde dijital rekabette kaydedilen ilerlemeyi izleyen 2021 Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi’ nin (DETE) sonuçlarını yayınladı. Çoğunlukla 2020’ nin ilk veya ikinci çeyreğine ait verilere yer verilen raporlar, COVID-19 pandemisinin ilk yılında dijital ekonomi ve toplumdaki önemli gelişmelere ilişkin bazı bilgiler sağlıyor. Bununla birlikte, COVID 19’ un dijital hizmetlerin kullanımı ve arzı üzerindeki etkisi ve bu yönde uygulanan politikaların sonuçlarına ilişkin bilgilere yer verilmemekle birlikte dijitalleşmenin etkisinin başta ekonomi olmak üzere diğer tüm alanlarda devam edeceği ve bu durumun 2022 yılı ve sonrası için daha görünür olacağı açıktır. Çalıştay ana temasının “Dijitalleşme ve Yeni Ekonomik Düzen” olarak belirlenmesinde bu durum etkili olmuştur.

Bu kapsamda, yeni dijital üretim teknolojilerinde ortaya çıkan eğilimlerin ekonomik ve sosyal etkileri, bunların ulusal ekonomiler ve küresel ekonomik sistemler üzerindeki etkileri ve politikanın dijital devrimi sosyal olarak arzu edilen bir yönde yönlendirmedeki rolü ele alınacaktır. Dijital teknolojiler, diğer şeylerin yanı sıra, küresel değer zincirleri üzerindeki etkileri ve dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomideki gelecekteki konumları yoluyla, gelişen uluslararası ekonomik işbölümünün belirlenmesinde de rol oynayacaktır. Bu bağlamda, çalıştay aynı zamanda “geç gelen kalkınma” ve “erken sanayisizleşme” etrafındaki güncel tartışmalara bir bağlantı kuracaktır.

Etkinlik kapsamında ikinci ve üçüncü günlerde ise sempozyum yapılacaktır. Bu doğrultuda sempozyum programında yer alan akademik çalışmalara ilişkin sunumlar yapılacaktır. Sempozyum programının yüz-yüze ve çevrimiçi (online) gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda yüz-yüze gerçekleştirilecek oturumlarda yapılacak sunumların Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan konferans salonu ve dersliklerde gerçekleştirilecektir.

Kabul Süreci

Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak sunulabilecektir. Sempozyum teması ve konuları aşağıda belirlenmiştir. Ancak işletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında yapılan çalışmalar da kabul edilecektir.

Aşağıda etkinliğe ilişkin değerlendirme kriterlerin yönelik ayrıntılı değerlendirmelere yer verilmiştir:

 • Sisteme yüklenen bildirilerin her biri, ilgili alan koordinatörleri tarafından gözden geçirilerek önceden belirlenmiş bilim kurulunda yer alan hocalardan oluşan kurul havuzundan konuyla ilgili en az 2 hakeme gönderilir.
 • Hakemlerin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra, hakem raporları dikkate alınarak bildirilerin her biri için kabul ya da ret kararı verilir.

Değerlendirme Süreci

Etkinlik hakemli olacak. Bildiriler Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Kongre Düzenleme Kurulu’nun bilimsel değerlendirmeden sorumlu üyeleri, Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından hakem değerlendirme sürecine girmeden önce bildirileri ön değerlendirmeye tabi tutacaktır. Yapılan ön değerlendirmede, Bildiri Yazım Kurallarına uygun şekilde yazılmayan bildiriler, hakem değerlendirme sürecine alınmayacak ve yazar/yazarlara yeniden düzenlenmesi için geri gönderilecektir. Ön değerlendirme sürecini geçen bildiriler ise, Bilimsel Değerlendirme Kurulu’nda yer alan iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilecektir. Hakem değerlendirmesi sonucu, reddedilen veya düzeltme istenen bildirilerin hakem değerlendirme raporları talep etmeleri durumunda yazar/yazarlara gönderilecektir. Değerlendirme sürecinde sempozyumda sunulacak bildiriler bilim kurulunda yer alan hocalardan oluşturulacak kurul tarafından iki kör hakem değerlendirme sürecinden geçirilecektir. Kabul edilen bildiriler sempozyum tarihinden önce ilan edilecektir.

Yayınlanma Süreci

Şartları sağlamış olan bildirilerin tam metinleri, aşağıda belirtilen dergilerde yayın sürecine alınacaktır. Dergilerin hakem sürecini tamamlayan bildiri tam metinler yayınlanacaktır. Etkinlik ana temasında yazılan bildiriler İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi özel sayısı için yayın sürecine alınacaktır. (Bildirilerin yayınlanması için ISABMER sempozyumunda sunulmuş olması gerekmektedir. Sunumu yapılmamış bildiriler yayın sürecine dahil edilmeyecektir. Tam metin bildiriler dergilerin yazım kuralları ve formatında gönderilmesi gerekmektedir.)

 • İşletme, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Dergi Linki
 • Kent Akademisi Dergisi Dergi Linki
 • Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Linki
 • Journal of Environmental and Natural Studies Dergi Linki
 • Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Dergi Linki
 • Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Linki

Etkinlik Teması ve Konular

 • Etkinlik Ana Teması

  Dijitalleşme ve Yeni Ekonomik Düzen

 • İktisadi ve İdari Bilimleri fakültelerinin mevcut konumu ve geleceği
 • Blockchain ve Merkez Bankaları, Para Politikalarına Etkisi
 • Küresel Göç, Mülteci Krizi ve Ekonomik Etkileri
 • Yenilenebilir Enerjiler, Büyüme ve İklim Krizi
 • Covid-19 Pandemisinin Ekonomik Etkileri
 • Küreselleşme, Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği
 • Yapay Zekanın Yönetişim, Ekonomi ve Finans'a Etkisi
 • Finansal Teknolojiler (Fin-Tech): Finansal Hizmetlerde Yeni Dönem
 • Uluslararası muhasebe standartları ve Türkiye'deki uygulamalarla karşılaştırılması
 • Dünya ekonomisi için yeni ticaret stratejileri
 • Yeni Nesil Tüketiciler ve Yaşam Tarzları
 • Pazarlama Alanında Yeni Teknolojiler: Artırılmış ve Sanal Gerçeklik, Büyük Veri, vb.
 • Uzaktan Çalışma & Sanal Takımlar: Avantajlar/Dezavantajlar & Zorluklar
 • Kamu Yönetiminin Geleceği
  - Kamu Yönetiminde Reform
  - Stratejik Yönetim,
  - Yeni Yönetim Stratejileri,
  - Kent Yönetimi,
  - Çevre Yönetimi,
  - Atık Yönetimi,
  - Göç Yönetimi ve Sosyal İçerme Politikaları,
  - Afet Yönetimi,
  - Kriz Yönetimi,
  - Salgın Yönetimi,
  - Uluslararası İlişkilerde Küresel Yönetişim .
 • Kamu Politikaları
  - Bölge Çalışmaları,
  - Demokratikleşme ve İnsan Hakları,
  - Dış Politika Çalışmaları,
  - Göç Çalışmaları,
  - Güvenlik,
 • Siyaset ve Demokratikleşme
  - Karşılaştırmalı Siyasal Kurumlar,
  - Sivil Toplum Çalışmaları,
  - Siyasal Davranış Ve Seçimler,
  - Siyasal Değişimler,
  - Siyaset Felsefesi ve Siyasal Düşünceler,
  - Sosyal Adalet,
  - Toplumsal Cinsiyet,
  - Toplumsal Hareketler ve Siyasal Değişimler,
  - Türkiye Siyaseti,
  - Yoksulluk ve Toplumsal Dışlanma,
  - Türkiye'de Siyasal Yapı,
  - Siyasal Kimlik ve Temsil,
  - Digital Siyaset,
  - Yeni Toplumsal Hareketler,
  - Bölgesel, Ulusal, Uluslararası Siyasal Krizler,
  - Kadın ve Siyaset,